சகிப்புத் தன்மையும் சாமர்த்தியமும் வேண்டும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *