கடவுள் ஒரு நாள் கழுதையை படைத்து அதனிடம் சொன்னார்,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *