நன்மை செய்யவேண்டும் என்ற மனம் இருந்தால் அதற்கு ஆயிரம் வழி.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *