இறைவனின் அருட்கொடைக்கு நிகர் இறைவனே…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *