வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் இறந்தால் மகனுக்கு மொட்டை அடிப்பது ஏன்?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *