வெள்ளிக்கிழமை உப்பு வாங்கினால் பணமழை கொட்டுமாம் ஏன் தெரியுமா?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *