கோவிலில் இறைவனுக்கு அணிவித்த மாலையை வீட்டில் சுவாமி படங்களுக்கு இடலாமா?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *