வெள்ளிக்கிழமை நகம் வெட்டக்கூடாது என்கிறார்களே அது ஏன் தெரியுமா?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *