குற்றத்தைச் செய்யாத வண்ணம் தண்டனை வழங்குகிறவன்தான் சிறந்த அரசன் ஆவான்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *