நாராயணசாமியும்,அவரது நண்பர் மண்ணுசாமியும் சினிமா பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *