நாராயணசாமி ஒரு கப்பல் நிறுவனத்தில் வேலை கேட்டு விண்ணப்பித்து இருந்தார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *