மேலே இருந்து இறைவன் அவனை அழைப்பது அவனுக்கு புரிவதில்லை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *