வாகன குளிரூட்டி AC யுடன் தொடர்புடைய கீழ்க்காட்டப்பட்ட ஒரு பட்டன் காணப்படும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *