என்ன தான் சாமார்த்தியசாலியாக இருந்தாலும் எப்போதும் அப்படி இருக்க முடியாது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *