சரியான இடம் தான், உனது அந்தஸ்தை சரியாக மதிப்பிடும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *